มีข้อมูล--ข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดําเนินการควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายในด้านความสอดคล้องกับมาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย โดยแต่งตั้งเจ้าหนาที่จากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดรวมทั้งสิ้น ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าวและกรมหม่อนไหม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง มกอช.
Last Updated ตุลาคม 9, 2020, 13:38 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 16, 2020, 13:36 (ICT)