มีข้อมูล--ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย รายได้ ค่าใช้จ่าย และผลกำไร/ขาดทุน ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:03 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 10:38 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ปีละครั้ง
คำสำคัญ ผลการดำเนินงาน
ประเภทการนำเสนอ website
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
ภาษาที่ใช้ ไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ทุกคน
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล ทุกคน
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แหล่งที่มา -