ข้อมูลนิติบุคคล

ข้อมูลนิติบุคคลเป็นชุดข้อมูลของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ธุรกิจมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลของ นิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ในการประกอบธุรกิจและให้บริการต่อสาธารณชน รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะของนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ เลขทะเบียน ที่อยู่ สถานะนิติบุคคล (ดำเนินกิจการ เลิก ร้าง...) ทุนจดทะเบียน และอำนาจกรรมการ เป็นต้น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/Juristic
Last Updated มกราคม 6, 2021, 08:42 (ICT)
สร้างแล้ว มกราคม 6, 2021, 08:42 (ICT)