ข้อมูลงบการเงิน

เป็นข้อมูลทางบัญชีที่แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้น ในแต่ละรอบบัญชีของธุรกิจมีหน้าที่ในการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ธุรกิจมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องนำส่งข้อมูลรายละเอียดของงบการเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/FinancialDetails
Last Updated มกราคม 6, 2021, 08:48 (ICT)
สร้างแล้ว มกราคม 6, 2021, 08:48 (ICT)