มีข้อมูล--ข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง และมาตรการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการรับรองสถานภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รองรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนและหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองทุนหมู่บ้าน อบต. เทศบาล และ อบจ. เป็นต้น และสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สำหรับความร่วมมือกับหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ในพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง วริศรา เหล็กหล่ม
ผู้ดูแล สุวรรณี กาญจนภูสิต
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:14 (ICT)
สร้างแล้ว กุมภาพันธ์ 18, 2020, 15:34 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล หมู่บ้าน
ความถี่การปรับปรุง ไม่ระบุ
คำสำคัญ จังหวัด, ชนิดปศุสัตว์, เลขทะเบียนกลุ่ม
ภาษาที่ใช้ Th = ไทย
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด 2020-05-26
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล Public = สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล Open Government License - Thailand
หน่วยงานที่ให้ข้อมูล นางสาววริศรา เหล็กหล่ม ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3362, 2271 E-mail address: transfer6@dld.go.th
เจ้าของข้อมูล นางสาววริศรา เหล็กหล่ม ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3362, 2271 E-mail address: transfer6@dld.go.th เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3362