มีข้อมูล--ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์

ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนโครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์รวมถึงผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปประกอบในการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ ทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นางสาวพานฐิศา หิรัญญะสิริ
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:21 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 11:11 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 2341