มีข้อมูล--ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลซึ่งมาจากการขึ้นทะเบียนฟาร์ม และ ทะเบียนโค ของระบบฐานข้อมูลโคนมของ สำนักเทคโนโลยีชีววภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นายสถาปัตย์ อิ่มโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:22 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 09:57 (ICT)
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง