การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายชนิดพืช) กวก.

ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายชนิด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated มิถุนายน 21, 2022, 10:47 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 29, 2020, 11:17 (ICT)
Abstract ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมโดยจำแนกตามรายชนิดของพืช
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
คำสำคัญ เมล็ดพันธุ์,พืช,เมล็พันธุ์ควบคุม
ชื่อข้อมูล การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายชนิดพืช
ประเภทการนำเสนอ ตารางสถิติ
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีเมล์ Patcharaporn.rot@gmail.com โทรศัพท์ 02-940-6872 ต่อ 143
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด 31/12/2019
วันที่เริ่มต้น 31/12/2005
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
เจ้าของข้อมูล สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร