การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รายประเทศ) กวก.

ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรรายประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated มิถุนายน 21, 2022, 10:56 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 8, 2020, 10:06 (ICT)
Abstract ข้อมูลปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยจำแนกตามรายประเทศ
คำสำคัญ วัตถุอันตราย
ชื่อข้อมูล ข้อมูลปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรรายประเทศ
ประเภทการนำเสนอข้อมูล ตารางสถิติ
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีเมล์ Patcharaporn.rot@gmail.com โทรศัพท์ 02-940-6872 ต่อ 143
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล Public = สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
เจ้าของข้อมูล สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
แหล่งที่มา รายงานประจำปี