มีข้อมูล--ข้อมูลที่ตั้งแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2559

ข้อมูลที่ตั้งและพิกัด (UTM Zone47N) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2559 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล ดวงดอม กำเนิดทรัพย์ (025791937)
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:25 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 10:29 (ICT)
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง