มีข้อมูล--ข้อมูลคำอธิบายกลุ่มชุดดิน

กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำ การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จากชุดดินกว่า 300 ชุดดิน ได้จัดจำแนกใหม่เป็น 62 กลุ่มชุดดินด้วยกัน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา -
ผู้ดูแล ดวงดอม กำเนิดทรัพย์ (026126060)
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:26 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 10:31 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
คำสำคัญ ดิน กลุ่มชุดดิน
ประเภทการนำเสนอ -
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้ให้ข้อมูล กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเก็บข้อมูล Shape File
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล -
เจ้าของข้อมูล กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
แหล่งที่มา -