ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการวิเคราะห์

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ดูแล ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กรกฎาคม 30, 2021, 19:30 (ICT)
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021, 19:30 (ICT)
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 1
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล รายปี
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา จากการสำรวจ