ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรที่ผ่านการวิเคราะห์

วิเคราะห์ข้อมูลรายได้-รายจ่ายทางการเกษตรเทียบกับข้อมูลสินค้าที่สำคัญของศูนย์สารสนเทศการเกษตร และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศเพื่อผ่านความเห็นชอบ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ดูแล ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กรกฎาคม 30, 2021, 19:57 (ICT)
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021, 19:56 (ICT)
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS,PDF
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ, ภาค, จังหวัด
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล -
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา ข้อมูลจากการประมวลผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร,ข้อมูลปริมาณการผลิต ราคา ต้นทุนของสินค้าที่สำคัญจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร