ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร

เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ดูแล ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กรกฎาคม 29, 2021, 21:14 (ICT)
สร้างแล้ว กรกฎาคม 29, 2021, 21:07 (ICT)
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS,PDF
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ, ภาค, จังหวัด
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล -
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา ข้อมูลจากการประมวลผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร