คู่มือการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://climate.onep.go.th/th/download/publication/
Last Updated พฤศจิกายน 30, 2020, 13:44 (ICT)
สร้างแล้ว พฤศจิกายน 30, 2020, 13:40 (ICT)
ขอบเขตของการเผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยได้ทั่วไป
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ความถี่ รายปี (Yearly)
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
ผู้ให้ข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ระดับชั้นความลับ ไม่มีชั้นความลับ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่มี
รูปแบบข้อมูล URL
วันที่เริ่มต้นข้อมูล ไม่มี
สิทธิในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล ดูอย่างเดียว
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
หมายเลขติดต่อ ไม่มี
เจ้าของข้อมูล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็น/มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ไม่มี
แหล่งที่มา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม