มีข้อมูล--ข้อมูลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

ระบบฐานข้อมูลของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed : e-GS) (มกษ.4406) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://e-gs.ricethailand.go.th
ผู้ดูแล กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 10:20 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 10:03 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
คำสำคัญ เมล็ดพันธุ์ข้าว, GAP Seed
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ให้ข้อมูล กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล / สถานประกอบการ / ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
เจ้าของข้อมูล กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว
เบอร์โทรศัพท์ 02-561-2174
แหล่งที่มา โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่