มีข้อมูล--ข้อมูลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว (Q Product)

ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อการจัดเก็บทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวตามมาตรฐานสินค้าข้าว (Q)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 10:21 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 09:20 (ICT)
ผู้ให้ข้อมูล กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กองวิจัยข้าว กรมการข้าว
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล / สถานประกอบการ / ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ 02-561-2174
แหล่งที่มา -