มีข้อมูล--ข้อมูลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์

ระบบฐานข้อมูลของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว อินทรีย์ (มกษ.9000-เล่ม 1 และ 4) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://rice-ecertification.ricethailand.go.th
ผู้ดูแล กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 10:21 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 10:00 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่การปรับปรุง ไม่ระบุ
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
คำสำคัญ ข้าวอินทรีย์
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ให้ข้อมูล กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล / สถานประกอบการ / ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ 02-561-2174
แหล่งที่มา โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์