มีข้อมูล--พื้นที่โครงการชลประทาน

ชุดข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ , ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทานทั้งประเทศ ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน และขอบเขตสำนักงานชลประทาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://gis.rid.go.th/geoserver/riddata/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=riddata:virrarea_all&styles=&bbox=97.904336668,6.02896942700005,105.363192167,20.464330901&width=396&height=768&srs=EPSG:4326&format=application/openlayers
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 11:03 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 10:24 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล เขต สำนักชลประทาน / ภาค / ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล รายปี
คำสำคัญ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์ / map service หรือ Geojson Service
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ กองแผนงาน กรมชลประทาน
ผู้ให้ข้อมูล น.ส.ณัชชา ศรีทองสุข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน Email ridgis55@gmail.com โทร 0-2243-6971
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล Shape File / sql / json
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ดูได้อย่างเดียว ยกเว้นเจ้าของข้อมูล
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล Open Data
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ตำบล / อำเภอ / จังหวัด / ภาค / ประเทศ
เจ้าของข้อมูล ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณัชชา ศรีทองสุข
แหล่งที่มา จากการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี พ.ศ. 2555