มีข้อมูล--พื้นที่ชลประทาน

ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (irrigation area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการทั้งหมดและถูกหักออกจากพื้นที่ไม่ต้องการส่งน้ำชลประทานให้ เช่น ที่ลุ่ม หนอง บึง ลำน้ำ ที่อยู่อาศัยประชาชน ฯลฯ และพื้นที่ซึ่งส่งน้ำชลประทานให้ไม่ได้ เช่น ที่สูง ที่เนิน ภูเขา เป็นต้น ข้อมูลพื้นที่ชลประทานนี้เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2556 จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 11:03 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 09:51 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 022436971