มีข้อมูล--ข้อมูลแผนที่ผังน้ำ

ระบบฐานข้อมูลผังการระบายน้ำตามประตูระบายที่สำคัญ โดยแสดงเป็นแผนผัง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://swoc.rid.go.th/
ผู้ดูแล
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 11:03 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 10:17 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ภาค
ความถี่การปรับปรุง ทุกวัน
คำสำคัญ ผังน้ำ
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์ / รายงานวิชาการ / ตารางสถิติ / Api Json.
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ผู้ให้ข้อมูล นางรดา รุจิณรงค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน Email dpd0406@gmail.com โทร 022410742 ต่อ 2470
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
วามถี่ในการปรับปรุงข้อมูล รายวัน
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ดูได้อย่างเดียว ยกเว้นเจ้าของข้อมูล
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล Open Data
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล จังหวัด / ภาค
เจ้าของข้อมูล นางรดา รุจิณรงค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน Email dpd0406@gmail.com โทร 022410742 ต่อ 2470
เบอร์โทรศัพท์ 022436971
แหล่งที่มา กรมชลประทาน